Phó Bí Thư Đảng đoàn Huba Phạm Văn Huỳnh: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để tập hợp và phát huy doanh nghiệp

24/09/2023

PHẠM VĂN HUỲNH

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ĐOÀN HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TPHCM

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM là tổ chức xã hội nghề nghiệp được thành lập sớm nhất trong cả nước có Đảng đoàn lãnh đạo. Hai mươi lăm năm kể từ khi thành lập, qua gần 5 nhiệm kỳ, Đảng đoàn Hiệp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong lãnh đạo, tập hợp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, lực lượng doanh nghiệp TP.HCM.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) đã mở ra cho đất nước trang sử mới: Đổi mới nền kinh tế, chuyển từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI, nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, các tổ chức đại diện giới công thương gia đã được thành lập để tập hợp đội ngũ doanh nhân – là lực lượng nòng cốt thực hiện chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường nhằm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Năm 1989, theo chủ trương của Đảng, Hội Công kỹ nghệ gia TP.HCM được thành lập trên nền tảng của Ban Liên lạc Công Thương, nay là Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA).

Với vị trí, vai trò quan trọng của HUBA, năm 1996, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã quyết định thành lập Đảng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (sau đây gọi tắt là Đảng đoàn Hiệp hội). Đảng đoàn Hiệp hội có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo Hiệp hội thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hiệp hội, thực hiện vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với lãnh đạo thành phố, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của doanh nhân, doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, phản biện các chủ trương, chính sách về kinh tế, xã hội chưa phù hợp, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân, lãnh đạo, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ của Hiệp hội. Các tổ chức thành viên, tập hợp, phát triển hội viên, phối hợp với các cơ quan chức năng phát triển Đảng viên, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị làm nòng cốt trong các hoạt động.

Gần 25 năm kể từ khi thành lập, qua gần 5 nhiệm kỳ, Đảng đoàn Hiệp hội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

BLD-Nhiem-Ky-Moi-0000-Layer-1-9474-15919

Đảng đoàn Hiệp hội đã tổ chức học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quán triệt các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ đến cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên thuộc HUBA và các tổ chức thành viên, từ đó vận động doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện. Đặc biệt, Đảng đoàn Hiệp hội đã lãnh đạo học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM Về thực hiện Nghị quyết 09-NQTW của Bộ Chính trị. Qua học tập Nghị quyết 09-NQ/TW và Chương trình hành động số 29-CTrHĐ/TU, Đảng đoàn Hiệp hội càng nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của đội ngũ doanh nhân trong phát triển kinh tế, xã hội, từ đó xây dựng chương trình hành động, vận động, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh.

Được tuyên truyền về Nghị quyết 09-NQ/TW, doanh nhân, doanh nghiệp nhận thức đây là nghị quyết tạo nguồn sinh khí, khích lệ, động viên, tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ doanh nhân, lực lượng doanh nghiệp hoàn thiện mình hơn, phát triển tốt hơn để góp phần xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để tập hợp đội ngũ doanh nhân, lực lượng doanh nghiệp, trước hết Đảng đoàn Hiệp hội đã tập trung kiện toàn tổ chức nhân sự của Hiệp hội, các tổ chức trực thuộc, các hội thành viên. Đảng đoàn Hiệp hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa loại hình tập hợp doanh nhân để đáp ứng yêu cầu kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Qua tổ chức thực hiện tốt các giải pháp công tác tổ chức, các hoạt động của Hiệp hội ngày càng đạt hiệu quả.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đã ngày càng hoàn thiện về tổ chức và hệ thống chính trị cơ sở mạnh: có Đảng đoàn, có chi bộ Đảng, có Công đoàn cơ sở, có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có các tổ chức trực thuộc, như Báo Doanh Nhân Sài Gòn, Viện Đào tạo, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Tư vấn pháp luật… Đội ngũ cán bộ Văn phòng Hiệp hội ngày càng được chuẩn hóa theo chức năng nhiệm vụ. Nhân sự Ban Thường trực, Ban Chấp hành Hiệp hội được kiện toàn kịp thời, được bổ sung nhân sự tâm huyết, có năng lực, đáp ứng các yêu cầu kết nối, hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp.

Từ khi có Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, vai trò cầu nối của Đảng đoàn, của Hiệp hội càng được phát huy. Lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp ngày càng phát triển mạnh, từ hơn 2.000 hội viên đến nay HUBA đã có trên 11.000 hội viên là doanh nhân, doanh nghiệp và 73 hội thành viên.

Các chương trình, hoạt động của Hiệp hội, các tổ chức hội thành viên ngày càng phục vụ doanh nhân, doanh nghiệp tốt hơn. Hiệp hội đã tham gia tích cực các chương trình hành động của chính quyền thành phố, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của doanh nghiệp đối với chính quyền và hệ thống hành chính, đồng hành với Thành phố các giải pháp khai thông nguồn lực phát triển kinh tế. Với định hướng “Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm trong mọi hoạt động”, Hiệp hội đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế TP.HCM, chương trình Cà phê Doanh nhân tiếp tục có sức hút và sự lan tỏa rộng.

Hiệp hội đã thực hiện các chương trình bình chọn và tôn vinh sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của TP.HCM, chương trình doanh nhân vì cộng đồng, các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt, phong trào thi đua doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Thành phố đổi mới, phát triển. Hiệp hội là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp, từ đó truyền tải thông tin, xây dựng niềm tin để doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố ngày càng phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, vượt khó, nâng cao chất lượng hàng hóa, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hằng năm, hàng trăm doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp phát triển bền vững, hàng trăm sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu được UBND TP.HCM tôn vinh.

Đội ngũ hội viên doanh nhân, doanh nghiệp của Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM luôn nêu cao trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế thành phố và đất nước. Doanh nhân TP.HCM đã tích cực hiến kế, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố ngày càng hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Doanh nhân TP.HCM luôn nêu cao trách nhiệm chấp hành các chủ trương, chính sách, các phong trào chung của Thành phố, thực hiện trách nhiệm doanh nhân vì cộng đồng, luôn ủng hộ, thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần chống thiên tai, dịch bệnh, sẵn sàng hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp vật chất để cùng Thành phố khắc phục các khó khăn, giúp đỡ đồng bào nghèo, nhất là trong đợt phòng chống đại dịch Covid-19 thời gian qua.

Một số việc làm và kết quả nêu trên của Đảng đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM mới chỉ là bước đầu. Tiềm lực và sức mạnh trong cộng đồng doanh nhân, lực lượng doanh nghiệp rất to lớn. Đảng đoàn Hiệp hội tiếp tục nâng cao trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để tiếp tục tập hợp, xây dựng, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân và lực lượng doanh nghiệp, xứng đáng với Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Nguồn: DNSG 

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo