Phát triển bền vững: Cách thực hiện như thế nào?

Phát triển bền vững: Cách thực hiện như thế nào?

25/09/2023

Trong thế giới kinh doanh đương đại có nhịp độ nhanh và biến đổi nhanh chóng, phát triển bền vững đã phát triển từ một khái niệm trừu tượng được tranh luận trong giới học thuật thành một phần không thể thiếu trong các quyết định kinh doanh chiến lược. Không còn chỉ là một câu cửa miệng hay một từ thông dụng hợp thời trang, phát triển bền vững đã nổi lên như một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công và tồn tại lâu dài của các doanh nghiệp trong một thị trường toàn cầu ngày càng có ý thức về môi trường.

Tính bền vững có nghĩa là duy trì một tỷ lệ hoặc mức độ nhất định vô thời hạn. Trong bối cảnh kinh doanh, một doanh nghiệp phát triển bền vững là một doanh nghiệp hoạt động vô tận. Tuy nhiên, đạt được sự bền vững trong kinh doanh là một nhiệm vụ khó khăn.

Trong những năm qua, ý nghĩa của sự bền vững kinh doanh đã trở nên loãng và mơ hồ. Nó hiện gắn liền với biến đổi khí hậu, chấm dứt nghèo đói và đạt được bình đẳng giới. Để giải quyết sự không bền vững trong kinh doanh, các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã xuất hiện. Ban đầu được thiết kế cho các nhà đầu tư, ngôn ngữ xung quanh ESG đã phát triển.

Ngày nay, ESG thường được sử dụng thay thế cho nhau với tính bền vững của doanh nghiệp, mặc dù điều này không chính xác. Tuy nhiên, xem xét rằng tính bền vững kinh doanh thực sự chưa đạt được, ESG là một khái niệm phù hợp và có thể áp dụng hơn với các quy tắc rõ ràng. Khung ESG đặt ra các tiêu chí cụ thể để xác định các hệ thống môi trường, xã hội và quản trị là bền vững.Các doanh nghiệp thông minh cần biết cách kết hợp tính bền vững vào mô hình kinh doanh của họ.

Chiến lược phát triển bền vững của Hội đồng Liên bang Switzerland
Chiến lược phát triển bền vững của Hội đồng Liên bang Switzerland

Tính bền vững & Kinh doanh

Tầm quan trọng của tính bền vững trong thế giới kinh doanh ngày nay được nhấn mạnh bởi sự hiểu biết ngày càng tăng rằng nó không phải là một tiện ích bổ sung tùy chọn, cảm thấy tốt mà là một thành phần cốt lõi của các hoạt động kinh doanh thông minh và có trách nhiệm. Sự thay đổi này đã được thúc đẩy bởi áp lực pháp lý ngày càng tăng, nhận thức của người tiêu dùng và nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ ‘xanh’ và nhận thức mới nổi giữa các doanh nghiệp rằng hoạt động bền vững có thể thúc đẩy lợi nhuận, đổi mới và lợi thế cạnh tranh.

Tính bền vững, trong bối cảnh kinh doanh, không chỉ giới hạn trong việc bảo vệ môi trường hoặc giảm lượng khí thải carbon, vì nó thường bị hiểu sai. Thật vậy, trong khi quản lý môi trường là một phần quan trọng của các hoạt động kinh doanh bền vững, tính bền vững thực sự vượt ra ngoài ‘bảo vệ môi trường’. Nó gói gọn một cách tiếp cận toàn diện cân bằng giữa hiệu quả kinh tế, trách nhiệm xã hội và chăm sóc môi trường – thường được gọi là ‘ba điểm mấu chốt’. Điều này có nghĩa là các doanh nghiệp được kỳ vọng không chỉ có lợi nhuận mà còn đóng góp tích cực cho xã hội và giảm thiểu tác động môi trường của họ.

Hiểu về tính bền vững

Khái niệm bền vững bắt nguồn sâu sắc từ nguyên tắc đáp ứng nhu cầu hiện tại của chúng ta mà không ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai để đáp ứng nhu cầu của chính họ. Điều này thường được gọi là công bằng giữa các thế hệ. Đối với các doanh nghiệp, điều đó có nghĩa là đạt được sự cân bằng tinh tế giữa lợi nhuận và bảo tồn cả tài nguyên môi trường và xã hội.

Sự hiểu biết về tính bền vững vượt ra ngoài việc tạo ra lợi nhuận ngắn hạn đơn thuần. Nó liên quan đến việc hình dung lại các chiến lược kinh doanh với lăng kính dài hạn, tập trung vào tăng trưởng bền vững và thịnh vượng. Các công ty nên nhận ra rằng việc đưa tính bền vững vào kế hoạch chi tiết chiến lược của họ cho phép tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, nâng cao hiệu quả và củng cố hình ảnh thương hiệu của họ. Nó có thể mở đường cho các doanh nghiệp trở thành công ty hàng đầu trong ngành, thiết lập các tiêu chuẩn và xúc tác cho sự thay đổi, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh và khả năng tồn tại lâu dài của họ.

Hơn nữa, hiểu được tính bền vững cũng liên quan đến việc thừa nhận ba khía cạnh liên kết với nhau của nó – kinh tế, môi trường và xã hội – thường được gọi là ‘ba điểm mấu chốt’. Các doanh nghiệp phải nhận ra rằng tác động hoạt động của họ vượt ra ngoài lĩnh vực kinh tế để bao gồm các cộng đồng xã hội và môi trường.

Tiến hành kiểm tra tính bền vững

Với sự hiểu biết thấu đáo về tính bền vững, các doanh nghiệp cần đánh giá vị trí hiện tại của họ bằng cách tiến hành kiểm tra tính bền vững. Kiểm tra này là một đánh giá có hệ thống về hoạt động và thực tiễn của một tổ chức từ quan điểm bền vững.

Thay vì chỉ tập trung vào tác động môi trường trong hoạt động của doanh nghiệp, kiểm tra bền vững toàn diện nên đánh giá về kinh tế, sinh thái và xã hội. Điều này có thể bao gồm đánh giá vòng đời của sản phẩm hoặc dịch vụ, kiểm tra thực tiễn chuỗi cung ứng, xem xét điều kiện làm việc, tiền lương và thực tiễn lao động và phân tích tác động của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương và xã hội lớn hơn.

Mục đích của cuộc kiểm tra này có hai mặt: thứ nhất, để xác định các cơ hội cải thiện trên ba điểm mấu chốt và thứ hai, để phát hiện ra những rủi ro hoặc thách thức tiềm ẩn có thể cản trở hành trình bền vững của doanh nghiệp. Kiểm tra bền vững toàn diện cung cấp một đường cơ sở khách quan mà dựa vào đó tiến độ có thể được đo lường và các chiến lược có thể được tinh chỉnh.

Đặt mục tiêu

Dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ kiểm tra tính bền vững của doanh nhiệp, bước tiếp theo là đặt ra các mục tiêu bền vững rõ ràng và có thể đạt được. Những mục tiêu này phải phù hợp với chiến lược, sứ mệnh và giá trị rộng lớn hơn của tổ chức, đảm bảo rằng tính bền vững trở thành một phần không thể thiếu trong doanh nghiệp chứ không phải là một sáng kiến đơn lẻ.

Các mục tiêu có thể bao gồm một loạt các vấn đề, tùy thuộc vào lĩnh vực ngành của bạn và kết quả kiểm tra tính bền vững của doanh nghiệp. Ví dụ: nếu doanh nghiệp có tác động môi trường đáng kể, bạn có thể đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, giảm thiểu chất thải hoặc tối ưu hóa việc sử dụng nước. Nếu tính bền vững xã hội là mối quan tâm chính, các mục tiêu có thể bao gồm cải thiện an toàn lao động, thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập, nâng cao phúc lợi của nhân viên hoặc đóng góp vào sự phát triển cộng đồng địa phương.

Xây dựng kế hoạch bền vững

Khi bạn đã đặt ra các mục tiêu bền vững rõ ràng, bước quan trọng tiếp theo là xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể đóng vai trò là lộ trình để đạt được các mục tiêu này. Kế hoạch này nên nêu chi tiết các nhiệm vụ cụ thể sẽ được thực hiện, phân công vai trò và trách nhiệm cho các nhóm hoặc cá nhân có liên quan, đặt ra các mốc thời gian rõ ràng và phân bổ các nguồn lực cần thiết.

Ngoài ra, nó nên bao gồm các chiến lược để quản lý rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc thực hiện các thực hành bền vững. Ví dụ, rắc rối tài chính do đầu tư trả trước vào công nghệ mới, rủi ro hoạt động do thay đổi quy trình hoặc rủi ro danh tiếng do khả năng thất bại trong việc đáp ứng các mục tiêu bền vững.

Hơn nữa, kế hoạch nên làm sáng tỏ cách công ty dự định thu hút các bên liên quan khác nhau — nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư và cộng đồng rộng lớn hơn — trong hành trình bền vững của mình. Điều này có thể bao gồm cập nhật thường xuyên, cơ chế phản hồi hoặc tham gia vào quá trình ra quyết định. Hãy nhớ rằng, lập kế hoạch hiệu quả đặt nền tảng cho việc thực hiện thành công các sáng kiến bền vững của doanh nghiệp.

Thực hiện các thực hành bền vững

Bước quan trọng nhất trong hành trình phát triển bền vững là biến các kế hoạch được xây dựng tốt thành hành động hữu hình. Bản chất chính xác của những hành động này sẽ phụ thuộc vào mục tiêu bền vững và bản chất của doanh nghiệp.

Ví dụ: nếu mục tiêu là giảm lượng khí thải carbon, có thể cân nhắc đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo, áp dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng hoặc cải tiến hậu cần để giảm thiểu lượng khí thải giao thông. Bạn cũng có thể giảm 75% lượng khí thải carbon bằng cách khuyến khích nhân viên đi bộ nhiều hơn. Nếu bạn tập trung vào tính bền vững xã hội, bạn có thể xem xét cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện các thực hành thương mại công bằng hoặc thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong lực lượng lao động của bạn.

Hãy nhớ rằng mỗi bước nhỏ – cho dù đó là giảm sử dụng nước, tái chế chất thải, tìm nguồn cung ứng vật liệu một cách có đạo đức hay thúc đẩy cân bằng giữa công việc và cuộc sống – đều góp phần vào mục tiêu lớn hơn về tính bền vững. Ngoài ra, khi thực hiện các thực tiễn này, hãy chuẩn bị để học hỏi, thích nghi và đổi mới. Sử dụng các công cụ kỹ thuật số, cho phép bạn chia sẻ và quản lý tài liệu của mình mà không cần giấy tờ.

Gắn kết nhân viên

Để các hoạt động bền vững có hiệu quả, chúng phải thấm vào mọi cấp độ của tổ chức. Do đó, điều cần thiết là thu hút nhân viên tham gia vào các nỗ lực bền vững của doanh nghiệp. Điều này có thể liên quan đến việc giáo dục họ về tầm quan trọng của tính bền vững thông qua các hội thảo và buổi đào tạo thường xuyên và cập nhật cho họ về các mục tiêu và tiến trình bền vững của công ty.

Khuyến khích nhân viên áp dụng các hành vi bền vững trong công việc hàng ngày của họ và công nhận và khen thưởng những người xuất sắc trong lĩnh vực này. Những sáng kiến như vậy thúc đẩy văn hóa bền vững trong tổ chức và trao quyền cho nhân viên trở thành đại sứ bền vững trong cộng đồng của họ.

Giao tiếp minh bạch

Trung thực và minh bạch là rất quan trọng trong hành trình phát triển bền vững. Thường xuyên liên lạc với các bên liên quan — nội bộ và bên ngoài — về các mục tiêu, chiến lược, tiến độ, thất bại và học hỏi bền vững. Điều này không chỉ thúc đẩy niềm tin và củng cố danh tiếng mà còn báo hiệu cam kết thực sự của bạn đối với sự bền vững.

Sử dụng nhiều kênh truyền thông khác nhau — bản tin, blog, phương tiện truyền thông xã hội, báo cáo bền vững, cuộc họp tòa thị chính, v.v. — để tiếp cận với các nhóm bên liên quan khác nhau. Ngoài ra, hãy cởi mở với phản hồi và phê bình mang tính xây dựng, vì chúng có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị để cải thiện.

Theo dõi và Đánh giá Tiến độ

Những gì được đo lường sẽ được quản lý. Theo dõi và đánh giá thường xuyên về hiệu suất bền vững là rất quan trọng để hiểu các chiến lược đang hoạt động tốt như thế nào. Sử dụng các chỉ số hiệu suất chính (KPI) liên quan đến các mục tiêu bền vững để đánh giá tiến trình của bạn. Tính bền vững không phải là đích đến mà là hành trình cải tiến liên tục. Sử dụng thông tin chi tiết thu được từ việc giám sát và đánh giá để tinh chỉnh chiến lược của bạn, đổi mới và nâng cao tiêu chuẩn về tính bền vững trong hoạt động của bạn.

Nói tóm lại

Phát triển các hoạt động kinh doanh bền vững đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện vượt qua tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp. Mặc dù quá trình chuyển đổi ban đầu có vẻ khó khăn, nhưng những lợi ích lâu dài về tiết kiệm chi phí, nâng cao thương hiệu, lòng trung thành của khách hàng và đóng góp cho một hành tinh khỏe mạnh hơn là rất đáng kể. Khi ngày càng có nhiều người tiêu dùng, nhà đầu tư và chính phủ yêu cầu tính bền vững, các doanh nghiệp nắm bắt điều này sẽ không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh về lâu dài.

Annie Qureshi – Blue&Green

Doanh nghiệp đồng hành

Gọi ngay
Chat Facebook
Chat zalo